Algemene Voorwaarden

  /  Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

PRIME SPORTSGEAR B.V.

Artikel 1:     Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:      Prime Sportsgear B.V.

Koper:          De wederpartij van Verkoper

 

Artikel 2:     Overeenkomsten

2.1              Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, met Koper gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, krachtens welke Verkoper goederen verkoopt en levert van welke aard ook, worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden.

2.2              Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm en onderwerp ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd. Toezending van offertes respectievelijk het doen van een aanbod, verplicht Verkoper niet tot acceptatie van de opdracht.

2.3              Afwijking(en) van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover Verkoper de afwijking(en) uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Eventuele Algemene Voorwaarden, welke de inkoop –en levering van Koper beheersen, zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Afwijking(en), welke op de overeenkomst zijn aanvaard, gelden alleen voor betreffende overeenkomst en niet voor eventuele opvolgende overeenkomsten, tenzij Verkoper en Koper dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4              Orders die door Koper anderszins dan schriftelijk zijn aangeleverd, komen tot stand door schriftelijke bevestiging van Verkoper. Koper kan afzien van voormelde overeenkomst door binnen 2 dagen na de schriftelijke bevestiging van Verkoper schriftelijk te melden dat de bevestiging niet een juiste weergave geeft van hetgeen is overeengekomen.

2.5              De (koop)overeenkomst komt uitsluitend schriftelijk tot stand, tenzij Verkoper en Koper schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.6              Koper en/of Verkoper is gebonden aan overeenkomsten, welke zijn gesloten door vertegenwoordigingsbevoegde personen en door personen van wie Verkoper en Koper redelijkerwijs mocht aannemen dat zij daartoe bevoegd waren hen te vertegenwoordigen.

 

Artikel 3:     Levering en Risico

3.1              Verkoper draagt in beginsel zorg voor de bezorging van de goederen naar de bestemming(en), welke is/zijn overeengekomen dan wel in de order schriftelijk is/zijn bepaald. Bestemmingswijzingen of naderhand te bepalen afleveradressen dienen door Verkoper schriftelijk te worden bevestigd.

3.2              Het transport is voor rekening van Verkoper, tenzij het orderbedrag lager is dan een door Verkoper nader te bepalen bedrag, in welk geval het transport geschiedt voor rekening van Koper. Verkoper is vrij om dit bedrag per order vast te stellen.

3.3              Koper is verplicht de bestelde goederen op de overeengekomen bestemming(en) af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien Koper niet aan deze verplichting voldoet, is hij aansprakelijk voor de transportkosten en eventuele alle andere (onvoorziende) extra kosten van aflevering.

3.4              Verkoper is gehouden de goederen zodanig behoorlijk en handzaam te verpakken als naar redelijkheid van hem verwacht mag worden.

3.5              Koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare tekorten en/of beschadigingen. Deze tekorten en/of beschadigingen dient Koper binnen 8 dagen na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan Verkoper kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.

3.6              Het risico van verlies of beschadiging van goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.

3.7              Indien het transport voor rekening van Koper geschiedt en Koper Verkoper verzoekt het transport te regelen, blijft het bepaalde in artikel 3.6 onverminderd van kracht.

3.8              Indien Koper de goederen, welke krachtens order zijn besteld, niet aanvaard, is Verkoper is gerechtigd de goederen aan derden te verkopen en leveren. Koper is aansprakelijk voor alle uit de niet aanvaarding voortvloeiende schade.

 

Artikel 4:     Leveringstijden/Levering op afroep

4.1              Verkoper zal de goederen leveren conform de termijn(en) die is/zijn bepaald in de order. De vermelde leveringstermijn vangt aan op de datum, waarop Verkoper de order ontvangen heeft. Verkoper heeft het recht de goederen uiterlijk 15 dagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien Verkoper na de extra termijn de goederen niet heeft geleverd, kan Koper de overeenkomst zonder financiële consequenties ontbinden, behoudens enige schuld aan de zijde van Koper. Ontbinding dient schriftelijk met aangetekende verzending te geschieden. Indien er sprake is van een rechtsgeldige ontbinding heeft Koper het recht om – voor rekening en risico van Verkoper – de goederen retour te zenden en gedane betalingen terug te vorderen. De teruggevorderde betaling(en) heeft/hebben uitsluitend betrekking op de overeenkomst die ontbonden is.

4.2              Indien bij levering op afroep voor het afroepen geen termijnen zijn gesteld, heeft Verkoper drie maanden na bestelling recht op volledige betaling. Indien binnen drie maanden nog niet of nog niet al het bestelde is afgeroepen, heeft Verkoper het recht Koper een termijn te geven binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen.

 

Artikel 5:     Prijzen, betaling

5.1              De prijzen, genoemd in de offertes en orderbevestigingen van Verkoper, zijn altijd vermeld in Euro, en zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de dag van levering.

5.2              Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Verkoper heeft het recht om bij sluiten van de overeenkomst een aanbetaling of gehele voldoening van de factuur te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

5.3              De vervaltermijn van facturen is 30 dagen na factuurdatum. Verkoper is gerechtigd de leveringen bij niet tijdige betaling op te schorten, onverminderd haar recht tot (gerechtelijke) invordering van het openstaande bedrag over te gaan. In geval van niet tijdige betaling is Verkoper tevens gerechtigd ingaande de 31ste dag de wettelijke vertragingsrente te berekenen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, welke 15% van het verschuldigde bedrag belopen.

5.4              Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen verleent Verkoper aan Koper de volgende betalingskortingen:

– bij rembours: 3% van het netto factuurbedrag;

– bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum: 3% van het netto factuurbedrag.

 

Artikel 6:     Overmacht

6.1              Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen, of één van hen, onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de partij die het betreft kan worden gevergd en welke buiten de schuld van de betreffende partij ligt en evenmin in zijn risicosfeer is ontstaan.

6.2              Partijen zullen elkaar onverwijld schriftelijk waarschuwen, indien zich bij hen een geval van overmacht voordoet.

6.3              Overmacht is in ieder geval: oorlog(sgevaar), burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van medewerkers van Verkoper, brand, overheidsmaatregelen en

bedrijfsstoringen resp. stakingen bij Verkoper, c.q. derden, die door Verkoper zijn ingeschakeld of van wie Verkoper voor de uitvoering van zijn opdrachten in belangrijke mate afhankelijk is.

6.4              Bij langere duur van overmacht dan een termijn van drie maanden, zal ieder van partijen gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring met aangetekende verzending te ontbinden. Hetgeen in die situatie reeds door Verkoper is verricht zal naar evenredigheid en naar redelijkheid tussen partijen worden verrekend. Partijen zijn dan tegenover elkaar verder noch gehouden, noch gerechtigd tot schadevergoeding.

 

Artikel 7:     Eigendomsvoorbehoud

7.1              Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door Verkoper op enig moment geleverde goederen eigendom van Verkoper, totdat door betaling door Koper al de vorderingen van Verkoper op Koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 boek 3 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeachte de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan. Koper is, voordat hij tot volledige betaling is overgegaan, niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door Verkoper geleverde goederen, die Koper in het kader van een normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 8 heeft Verkoper het recht om alle door Verkoper geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze goederen zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van Verkoper terstond volledig opeisbaar. Het eigendomsvoorbehoud vervalt alleen indien Koper de vordering(en) betaalt, tenzij Verkoper en Koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2              Voor het geval Verkoper zijn in 7.1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen.

 

Artikel 8:     Opschorting en Ontbinding

8.1              Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

8.2              In geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van Koper, is Verkoper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring met aangetekende verzending reeds voordat de wederpartij in verzuim is geraakt.

8.3              Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.4              Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.5              Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9:     Garantie, Reclame

9.1              De door Verkoper geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die Verkoper zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft ontvangen.

9.2              Indien Koper gedurende de garantietermijn herstellingen en/of veranderingen aan de goederen uitvoert, vervalt de garantie onmiddellijk, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper.

9.3              Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en met behoorlijke omschrijving van de klacht aan Verkoper kenbaar worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake, tenzij de termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.

9.4              Een door Koper ingestelde actie terzake garantie en/of reclame schort zijn betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 10:   Aansprakelijkheid

10.1            Ingeval van toerekenbare tekortkoming(en) van Verkoper in de nakoming van de overeenkomst zal Koper Verkoper in de gelegenheid stellen om binnen redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is Verkoper nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

10.2            Aansprakelijkheid van Verkoper voor mogelijk door Koper geleden schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien deze schade bestaat uit indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, vertragingsschade en dergelijke daaronder begrepen.

10.3            Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de Koper een volgens hem aan de Verkoper toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Verkoper heeft gemeld.

10.4            Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan Verkoper geen beroep doen wanneer er aan de zijde van de Verkoper sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Artikel 11:   Retourzendingen

11.1             Koper dient retourzendingen voldoende te frankeren vergezeld van een schriftelijke toelichting en van een kopie van de factuur. Niet gebrekkige zaken kunnen niet retour gezonden worden, tenzij anders overeengekomen is met Verkoper.

11.2            Bij onvoldoende frankering van de retourzending worden alle daaruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht aan Koper.

11.3            Creditering van geretourneerde niet gebrekkige goederen zal uitsluitend plaats vinden, indien de goederen nog voor verkoop geschikt zijn, zulks ter beoordeling van Verkoper.

 

Artikel 12:   Geschillen en toepasselijk recht

12.1            Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met, de overeenkomst waarop deze bepalingen toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de civiele rechter van het arrondissement ter plaatse waar Verkoper gevestigd is, behoudens voorzover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

12.2            Wijzigingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zullen aan Koper schriftelijk worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende bepalingen. Ingeval Koper niet binnen een maand na toezending schriftelijk bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(en) beheersen de nieuwe bepalingen de lopende overeenkomst(en); maakt Koper wel en tijdig bezwaar, dan blijven de oude bepalingen en/of voorwaarden van kracht.

 

Artikel        13:              Vindplaats van de voorwaarden

  • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage op

30 oktober 2006, onder nummer 27119919.